logo Koła baner koła

Wybrane i obowiązujące Uchwały Zarządu Koła i Walnego Zgromadzenia


Uchwała Nr 04/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW Nr 42 w Poznaniu
z dnia 11 lutego 2017r.
w sprawie zatwierdzenia planu działania Koła na rok 2017

Na podstawie §54 pkt. 6 Statutu PZW, Walne Zgromadzenie Członków Koła zatwierdza plan działania Koła na rok 2017.
Plan działania stanowi załącznik do uchwały.

Plan działania Koła na rok 2017

W zakresie działalności organizacyjnej
1. Prowadzić działalność informacyjną i promocyjną Koła na stronach Internetowych na portalu Związkowym i na serwerze Uniwersyteckim.
2. Prowadzić działalnośc informacyjną i promocyjną Koła na portalu społecznościowym Facebook.
3. Prowadzić egzaminy na kartę wędkarską w ramach obowiązujących przepisów.
4. Dbać o wizerunek Koła poprzez sprawną i profesjonalną organizację imprez i zawodów.
5. Dbać o siedzibę Koła.
6. Prowadzić działalność organizacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem PZW i uchwałami organów szczebla wyższego.

W zakresie sportu i turystyki bez wyczynu
1. Realizować uchwalony na początku roku plan pracy Koła.
2. Wystawiać zawodników reprezentujących Koło na zawodach międzykołowych rangi Mistrzostw Rejonu oraz pokrywać koszt opłaty startowej.

W zakresie sportu wyczynowego
1. Wystawiać zawodników reprezentujących Koło na zawodach okręgowych rangi Mistrzostw Okręgu oraz pokrywać koszt opłaty startowej.
2. Wystawiać zawodników reprezentujących Koło na zawodach ogólnopolskich Szkół Wyższych oraz pokrywać koszt opłaty startowej.

W zakresie pracy z młodzieżą
1. Promować udział młodzieży w zawodach Koła poprzez nie pobieranie opłaty startowej.
2. Wystawiać i pokrywać koszt opłaty startowej zawodników reprezentujących Koło w kategorii kadetów i juniorów na zawodach okręgowych w dyscyplinie morskiej, spławikowej i spinningowej.
3. Zorganizować zawody z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka.

W zakresie ochrony i zagospodarowania wód
1. Dbać o teren zawodów podczas i po zakończonych zawodach wędkarskich.
2. Informować Społeczną Straż Rybacką i Okręg PZW w Poznaniu o zauważonych aktach kłusiwnictwa i zanieczyszczenia wód.


Uchwała Nr 4/2017
Zarządu Koła PZW Nr 42 w Poznaniu
z dnia 2 stycznia 2017r.
w sprawie regulaminu rozgrywania mistrzostw Koła

Na podstawie §56 pkt. 10 i 13 Statutu PZW, Zarząd Koła zatwierdza regulamin rozgrywania Mistrzostw Koła w dyscyplinie podlodowej, spinningowej, spławikowej i morskiej. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.

Regulamin Mistrzostw Koła
1) Mistrz Koła wyłaniany jest z cyklu zawodów.
2) Cykl zawodów traktowany jest jak zawody wieloturowe.
3) Zawodnicy, którzy nie brali udziału w n zawodach klasyfikowani są wg uzyskanych punktów po zawodnikach, którzy brali udział w n+1 zawodach.
4) Wyniki w poszczególnych zawodach obliczane są zgodnie z ZOWSK dla poszczególnych dyscyplin.
5) Prowadzona jest klasyfikacja open.
6) Mistrz Koła zostaje wyróżniony pucharem, medalem i dyplomem. Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 2 i 3 wyróżnieni zostają medalem i dyplomem. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 4 - 6 wyróżnieni zostają dyplomem.


Uchwała Nr 5/2016
Zarządu Koła PZW Nr 42 w Poznaniu
z dnia 4 stycznia 2016r.
w sprawie regulaminu klasyfikacji Wędkarz Roku

Na podstawie §56 pkt. 10 i 13 Statutu PZW, Zarząd Koła zatwierdza regulamin klasyfikacji Wędkarz Roku. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.

Załącznik - Regulamin klasyfikacji Wędkarz Roku
1) Do klasyfikacji zaliczamy wszystkie zawody organizowane przez Koło.
2) Do ostatecznego wyniku zlicza za zajęte miejsca w poszczególnych zawodach.
3) Zawodnik, który nie uczestniczył w zawodach otrzymuje punkty równe iloœci zawodników w danych zawodach plus 1.
4) Zawodnicy, którzy nie złowią ryby w danych zawodach, otrzymują punkty, tak jakby zajęli miejsce ex aequo po zawodnikach punktowanych.
5) Od punktacji generalnej odlicza się jeden najgorszy wynik zawodnika ze wszystkich zawodów jakie się odbyły, bez względu na to czy w nich uczestniczył czy nie.
6) W przypadku gdy zawodnicy będą mieli taką samą iloœć punktów, o kolejnoœci w klasyfikacji będzie decydowała łączna iloœć startów.
7) Za zajęcia miejsc od 1 do 6 zawodnicy zostaną wyróżnieni na Walnym Zgromadzeniu Koła.

Uchwała zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Członków Koła - Uchwała Walnego Zgromadzenia Nr 4/2016 z dnia 20.02.2016 r.


Uchwała Nr 4/2014
Walnego Zgromadzenia Koła
z dnia 16 lutego 2014 r.
w sprawie wykonania sztandaru

Na podstawie §54 pkt. 1 Statutu PZW, Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Koła przedsięwzięcie działań w sprawie wykonania sztandaru Koła, w tym gromadzenia środków finansowych na wykonanie sztandaru.


Uchwała Nr 4/2011
Walnego Zgromadzenia Koła
z dnia 23 stycznia 2011r.
w sprawie nie wnoszenia przez młodzież opłaty startowej

Na podstawie §53 Statutu PZW Walne Zgromadzenie Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zwalnia młodzież uczącą się do lat 19 z wnoszenia opłaty startowej na zawody organizowane przez Koło.

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.