logo Koła baner koła
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła - 16.02.2014r.
SPRAWOZDANIE
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW Nr 42 w Poznaniu odbytego dnia 21 lutego 2015r. w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 79.

stan członków Koła na dzień 01.01.2014r. 418
obecnych 25
Przewodniczący Zgromadzenia Przemysław Woźniak
Sekretaz Zgromadzenia Jan Gracz

Przebieg dyskusji:
Ilość dyskutantów 6
Ciekawsze wypowiedzi w dyskusji nad sprawozdaniami oraz w wolnych głosach i wnioskach:
Piotr Sobisiak - pytanie o wyjaśnienie co obejmują zapreliminowane wydatki na sport kwalifikowany;
Piotr Sobisiak - wniosek o zmianę terminów rozgrywania zawodów spinningowych w Kole ponieważ pokrywają się one z terminami zawodów okręgowych i ogólnopolskich;
Jerzy Musiał - wniosek by Mistrz Koła wyłaniać w jednych zawodach a nie w trzech;
Stanisław Nowicki - propozycja zmianyw punktacji Wędkarz Roku - rozszerzenie punktowania za zajęte miejsca w zawodach (od miejsca 1 do 6);
Przemysław Rynarzewski - wniosek o wprowadzenie poza klasyfikacją Wędkarz Roku zaproponowaną przez Zarząd Koła, klasyfikacji Grand Prix Koła na wzór obowiązującej w minionym roku;
Marian Brzostowicz - wniosek o utworzenie Sądu Koleżeńskiego przy Kole a nie przy Rejonie
Jerzy Musiał - informacja o przewidywanym wzroście opłat za połowy w morzu od 2016 roku

Zgłoszone wnioski (w kolejności ich zgłaszania):
Wniosek o zmianę terminów zawodów spinningowych w Kole - przyjęty
Wniosek o rozgrywanie Mistrzostw Koła w jednych zawodach - odrzucony
Wniosek o wykreślenie z projektu regulaminu wędkarz roku zawodów międzykołowych - przyjety
Wniosek o rozszerzenie punktacji w klasyfikacji Wędkarz Roku - przyjęty
Wniosek o prowadzenie dwóch klasyfikacji Wędkarz Roku - aktywność i Wędkarz Roku - Grand Prix Koła - przyjęty
Wniosek o powołanie Sądu Koleżeńskiego przy Kole zamiast przy Rejonie - odrzucony ze względu na brak kompetencji walnego zgromadzenia sprawozdawczego w sprawie

Podjęte uchwały:
Przyjęcie sprawozdań Władz i Organów Koła za rok 2014
Zatwierdzenie kooptacji osób do Władz Koła
Zatwierdzenie skreślenia ze składu Komisji Rewizyjnej Koła członka Komisji
Przyjęcie planu działania Koła na rok 2015
Przyjęcie preliminarza budżetowego Koła na rok 2015
Przyjęcie Regulaminu Grand Prix Koła "Wędkarz Roku"
Przyjęcie Regulaminu "Wędkarz Roku"

Wnioski pod adresem Zarządu Okręgu: Nie zgłoszono

Wręczenie pucharów za klasyfikacje Wędkarz Roku i odznaczeń Związkowych.
Wręczono puchar za wędkarza roku:
1. Andrzej Trajnerowicz - Wędkarz Roku 2014
2. Jerzy Czajkowski - II miejsce
3. Przemysław Rynarzewski - III miejsce
4. Przemysław Woźniak - IV miejsce
5. Aleksander Andrejczuk - V miejsce
6. Krystian Rynarzewski - VI miejsce

Wręczenie odznaczeń Związkowych:
- Andrzej Woźniak - odznaczony Złotą Odznaką PZW
- Przemysław Woźniak - odznaczony Medalem Za Zasługi W Rozwoju Wędkarstwa
- Stanisław Nowicki - odznaczony Medalem Za Zasługi W Rozwoju Wędkarstwa

zdjecie z zebrania zdjecie z zebrania zdjecie z zebrania
zdjecie z zebrania zdjecie z zebrania  

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Koła

Na podstawie §56 pkt. 3 Statutu PZW, Zarząd Koła zwołuje na dzień 21 lutego 2015 r. godz. 16:00 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się w budynku Collegium im. Wrzoska w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 79.
W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin zgromadzenia na dzień 21 lutego 2015 r. godz. 16:15. Zebranie w drugim terminie odbędzie się w budynku Collegium im. Wrzoska w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 79.

Przypominamy, że zgodnie z §54 Statutu PZW do kompetencji walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków koła należy:
- rozpatrywanie sprawozdań i wniosków zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego;
- uchwalanie planu działania oraz budżetu koła na kolejny rok, po uprzednim zaopiniowaniu preliminarza budżetu przez zarząd okręgu;
- zobowiązywanie członków koła do wykonywania pracy na rzecz koła lub wniesienia ekwiwalentu.

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.