logo Koła baner koła
Karta wędkarska

Aby móc wędkować w Polsce należy posiadać kartę wędkarską, którą wydaje, właściwy dla miejsca zamieszkania, starosta po przedłożeniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb.

Egzamin na kartę wędkarską sprawdza wiedzę z zakresu zasad oraz warunków połowu i ochrony ryb i jest przeprowadzany w oparciu o:

 • - Ustawę o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późn. zm.,
 • - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie z późn. zm.
 • - umiejętność rozróżniania gatunków ryb występujących w Polskich wodach.

Rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie zawiera wymiary i okresy ochronne obowiązujące osoby egzaminowane. Wymiary i okresy ochronne w rozporządzeniu są inne niż w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującym na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego. Podczas egzaminu wymaga się znajomości wymiarów i okresów ochronnych z rozporządzenia.

Wędkarz zdający egzamin powinien mieć świadomość, że użytkownik rybacki ma prawo do zaostrzenia przepisów, w związku z czym na wodach PZW istnieją dodatkowe ograniczenia dotyczące metod wędkowania i ochrony ryb. Wiedza ta ma charakter dodatkowy i informacyjny i nie jest przedmiotem egzaminowania. Egzamin na kartę wędkarską nie obejmuje również zapisów Statutu PZW, który to powinien być znany przez wędkarza dopiero w momencie wyrażenia woli wstąpienia do Polskiego Związku Wędkarskiego, co wyraża podpisem w karcie ewidencyjnej członka.

O miejscu i terminach przeprowadzania egzaminów informacji udzielają właściwe Koła PZW oraz biura Zarządów Okręgów PZW.

Kartę wędkarską może posiadać osoba, która ukończyła 14 lat. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz młodzież do lat 14, która może wędkować tylko pod opieką osoby posiadającej kartę wędkarską.

W Polskim Związku Wędkarskim wysokość opłaty za egzamin ustalają właściwe Zarządy Okręgów PZW, z zatrzeżeniem, że:

 • egzaminy są nieodpłatne w szkółkach wędkarskich,
 • z opłat egzaminacyjnych jest zwolniona młodzież szkolna.

Wymagane dokumenty

 • Należy złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej wraz z zaświadczeniem o zdanym egzaminie.
 • Do wniosku należy dołączyć fotografię legitymacyjną (3x4cm).
 • Wniosek osoby niepełnoletniej musi być podpisany przez jej ustawowego przedstawiciela.
 • Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz podać adres zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej. Wymagany jest odbiór osobisty karty lub przez osobę upoważnioną.
 • Karty wędkarskie dla osób małoletnich wydaje się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

Aby zostać członkiem PZW należy uznać Statut PZW, wnieść opłatę wpisową oraz składkę członkowską. Osoby zamierzające wstąpić do PZW powinny zgłosić się do siedziby Koła PZW dopełniając formalności.

 • Członkiem zwyczajnym PZW może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła stosowne składki.
 • Członkiem uczestnikiem PZW może być osoba w wieku poniżej 16 lat, za zgodą swego przedstawiciela ustawowego.
 • Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe, mogą być członkami PZW.

Warunkiem dodatkowym wędkowania jest posiadanie od rybackiego użytkownika wody zezwolenia na amatorski połów ryb. Należy również ustalić, czy na danym łowisku nie obowiązują dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w ustawie i rozporzadzeniach. Na wodach administrowanych przez Polski Związek Wędkarski można wędkować po wniesieniu składki okręgowej (na ochronę i zagospodarowanie wód), wówczas można łowić ryby na wodach macierzystego okręgu oraz tych okręgów, które podpisały z okręgiem macierzystym porozumienie o wzajemnym uznawaniu składek za wędkowanie. Wysokość składki za wędkowanie uzależniona jest od przynależności do odpowiedniego Okręgu PZW

Wędkarze niezrzeszeni i cudzoziemcy zobowiązani są wnieść opłatę za wędkowanie dla niezrzeszonych w PZW w biurach Zarządów Okręgów PZW.

Podczas wędkowania przestrzegać należy ustawy o rybactwie śródlądowym, a w przypadku łowienia ryb na wodach administrowanych przez PZW dodatkowo postanowień zawartych w RAPR. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb oraz limitów dziennych, dozwolonych miejsc i metod połowu. Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych przepisów uprawnieni są funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Rybackiej oraz członkowie Społecznej Straży Rybackiej PZW, Straży Ochrony Mienia PZW, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Leśnej, Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych.

Aby wstapić do Koła PZW nr 42 w Poznaniu należy:

 • złożyć oświadczenie o woli zmiany Koła i dostarczyć kartę ewidencyjną lub wyrazić zgode na przesłanie karty ewidencyjnej z koła macierzstego - dotyczy przeniesienia się Członka PZW,
 • wnieść odpowiednie składki członkowskie - dotyczy nowych Członków PZW

Egzaminy na karte wędkarską odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Po wcześniejszym umówieniu się, jest możliwość zdania egazminu w dowolny poniedziałek.

Stronę Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu działa dzięki życzliwości Władz Koła i Informatyków UM. Stronę redaguje Przemek, pełniący obecnie funkcje Wiceprezesa Koła.
Serwis działa od 2003 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce: 13 lipca 2018 r.